Huisregels en algemene voorwaarden

Huisregels en algemene voorwaarden

 • Bij Gemaakt voor Honden trainen we op een positieve manier. Cursisten maken dus geen gebruik van fysieke correcties, corrigerende materialen, schelden/schreeuwen of de hond iets laten doen onder dwang of druk.
 • Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van een tuig of platte halsbanden met een eenvoudige lijn. Slipkettingen, prikbanden, stroombanden, half checks, halti’s, gentle leaders en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van de hondenschool. Tevens worden jacht- en uitrollijnen niet gebruikt tijdens de trainingen.
 • Cursisten zijn verplicht een WA-verzekering te hebben afgesloten.
 • Lessen kunnen alleen worden doorgeschoven wanneer dit door is gegeven voor de eerste les van een lespakket.
 • Een privéles kan alleen ingehaald worden indien deze 48 uur van te voren is afgemeld. Anders komt deze te vervallen.
 • Familieleden zijn welkom om met de lessen mee te doen of te kijken.
 • Tijdens de lessen spelen de honden onderling niet met elkaar, wij willen de hond juist leren dat jij de allerleukste bent in een prikkelrijke omgeving.
 • Honden niet aangelijnd laten snuffelen en of spelen met elkaar.Respecteer de persoonlijke ruimte van elke hond. Hou daarom met uw hond voldoende afstand van de andere honden. Zowel op het trainingsveld als de rest van het terrein.
 • Ruim hondenpoep op en deponeer het in de daartoe bestemde afvalbak.
 • Voorkom plasjes en hondenpoep op het terrein van de hondenschool door uw hond van te voren uit te laten. Maak ongelukjes op de rest van het trainingsveld schoon met het water uit de gieter die hiervoor klaar staat.
 • Uw hond is altijd aangelijnd op het terrein, tenzij in opdracht van uw instructeur anders wordt bepaald.

Algemene voorwaarden

Gemaakt voor Honden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55277454.

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

1.1 Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek , persoon of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Cursist: hondeneigenaar die Hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.

1.3 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich aan haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, les of activiteit.

1.4 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, lessen en/of activiteiten.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en Overeenkomsten die cursist aangaat met Hondenschool.

2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.

2.3 Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld te voldoen. Voor aanvang van de eerste les dient u het cursusgeld te hebben voldaan. Dit bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL98 RABO 0301 5242 46 op naam van Gemaakt voor Honden.

2.4 In geval van niet tijdige betaling behoudt hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.

2.5 De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus met daarin vermeld de locatie, datum en het tijdstip van de cursus.

2.6 Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus

3.1 De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus, activiteit of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.

3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.

3.3 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.

3.4 De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.

3.5 Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van platte halsbanden met gesp- of kliksluiting met een eenvoudige lijn. Slipkettingen, prikbanden, stroombanden half checks, halti’s, gentle leaders en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van de hondenschool. Tevens worden jacht- politie- en uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.

3.6 De Cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen of met een Titerbepaling. Kennelhoest en Weil zijn niet verplicht.

3.7 Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.

3.8 Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de hondenschool aangewezen plek. Honden die niet deelnemen aan de cursus worden alleen in goed overleg en met uitdrukkelijke toestemming op het terrein toegelaten. De hondenschool behoudt zich het recht om niet deelnemende honden tijdens de lessen te weren op het terrein.

3.9 Cursisten maken geen gebruik van fysieke correcties, corrigerende materialen, schelden/schreeuwen. Cursisten die dit toch doen worden uitgesloten van verdere lessen zonder teruggaaf van het lesgeld.

Artikel 4: Cursussen

4.1 Puppy/Basis cursus: Cursist komt in aanmerking voor de Puppycursus wanneer de hond waarmee deel genomen wordt de leeftijd heeft van 8 weken of ouder.

4.2 Sport en spel cursus: Cursist komt in aanmerking voor de Vervolgcursus wanneer de hond waarmee deel genomen wordt 5 maanden of ouder is.

Artikel 5: Annulering van lessen/cursus/consult

5.1 De Hondenschool bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden automatisch verschoven.

5.2a Afmelding van een les kan persoonlijk, per telefoon of e-mail.

5.2b Lessen kunnen worden doorgeschoven wanneer dit voor de eerste les is doorgegeven. Tijdens een lespakket is het niet meer mogelijk om lessen door te schuiven. Als je verhinderd bent laat dit dan van te voren weten. Verzetten van een priveles is mogelijk indien minimaal 48 uur van te voren aangegeven. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.

5.2c Bij annulering van de cursus door de cursist gelden de volgende betalingsverplichtingen;
Bij annulering eerder dan 3 weken voor aanvang van de cursus wordt niets in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 3 tot 1 week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de cursus wordt het totale cursusgeld in rekening gebracht.

5.2d Bij te weinig aanmeldingen wordt een cursus door de hondenschool geannuleerd, waarna het volledige cursusgeld wordt terugbetaald.

5.3 Bij extreme weersomstandigheden worden de lessen afgelast en schuiven ze een week door.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de hondenschool

6.1 De hondenschool is niet aansprakelijk als een hond ziek wordt of komt te overlijden.

6.2 De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

6.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

6.4 De Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist

7.1 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.

7.2 Bij inschrijving dient de cursist een W.A. verzekering te hebben waarbij, ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.

7.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 8: Copyright

8.1 Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9: Geschillen

9.1 Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.